Newidiadau i drefniadau derbyn ysgolion =

Changes to school admissions procedures.
  • 19 Pages
  • 1.84 MB
  • 393 Downloads
  • English

Welsh Assembly Government , Cardiff
School enrollment -- W
Other titlesChanges to school admissions procedures.
The Physical Object
Pagination19, 19 p. ;
ID Numbers
Open LibraryOL18709110M
ISBN 100750431164

Swyddogaeth Cyngor Caerdydd fel Awdurdod Derbyn 5. Trefniadau Derbyn i Ysgolion Caerdydd /19 6. Cefndir y newidiadau arfaethedig 7. Grwpiau oed perthnasol ar gyfer y Trefniadau Derbyn i Ysgolion / 8. Trefniadau Derbyn i Ysgolion /20 i ymgynghori arnynt 9.

Derbyn i addysg Feithrin a derbyn i addysg Gynradd yn disodli Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cynulliad Cymru a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf Bydd y Cod yn helpu pawb sydd â diddordeb mewn trefniadau derbyn i ysgolion ac apelau derbyn i ysgolion ac yn helpu i sicrhau bod y system dderbyn yn gweithio er budd ysgolion a disgyblion.

Y prif newidiadau sy’n cael eu cyflwyno gan y Cod yw. Mae trefniadau derbyn y cyngor ar gyfer ysgolion cymunedol yn sicrhau nad yw gweithdrefnau derbyn yn rhoi mantais neu anfantais annheg i grwpiau trwy ddefnyddio Côd Derbyn Ysgolion Llywodraeth Cymru / 3.

Derbyn i ddosbarthiadau meithrin mewn ysgolion cynradd cymunedol ac ysgolion 'pob oed' i blant 3 i 16 oed/3 i 18 oed. Derbyn i ysgolion gwirfoddol a g ynorth wyir Mae pum ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn y fwrdeistref sirol, a ariennir yn bennaf gan yr awdurdod lleol. Corff llywodraethu pob ysgol wirfoddol a gynorthwyir yw r awdurdod derbyn sy n gyfrifol am yr holl drefniadau derbyn.

Y pum ysgol wirfoddol a gynorthwyir yn y fwrdeistref sirol yw: 1. Mae’r Cyngor yn adolygu ei drefniadau derbyn yn barhaus ac yn cadw’r hawl i’w diwygio ar gyfer addysg statudol ac anstatudol. Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, yr awdurdod derbyn yw corff llywodraethu’r ysgol unigol.

Mae rhagor o wybodaeth am dderbyn plant i ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir wedi’i nodi yn Adran 2.

Details Newidiadau i drefniadau derbyn ysgolion = PDF

Yn y cyfamser, rydym yn gweithio gydag ysgolion a Newidiadau i drefniadau derbyn ysgolion = book addysgol eraill i ddarparu’r un llwybrau trafnidiaeth prif lif.

Gall trafnidiaeth eich plentyn edrych yn wahanol pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol. Gall rhai newidiadau gynnwys teithio gyda disgyblion eraill, staff trafnidiaeth yn gwisgo PPE gan gynnwys masgiau neu fisors. trwy ddynodi ysgolion uwchradd Sir Fynwy yn ysgolion dalgylch ar gyfer ardaloedd Brynbuga a Goetre.

Roedd Cyngor Dinas Casnewydd o blaid y cynnig hwn; fodd bynnag, nid oedd amseriad yr ymgynghoriad yn caniatáu digon o amser i Gasnewydd gynnwys unrhyw newidiadau i ddalgylchoedd yn ei ymgynghoriad ei hun ar drefniadau derbyn ar gyfer trefniadau derbyn ac apelio sy’n rheoli’r ysgolion hynny. Cyhoeddir y ddogfen hon yn unol â Deddf Addysg a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion Mae’r wybodaeth yn ymwneud â’r flwyddyn ysgol / ac, er yn gywir ym mis Medinid yw’n atal newidiadau i’r trefniadau perthnasol cyn dechrau, neu.

5 Canllaw i Rieni ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion yn y Fro Rheolir a gweinyddir derbyniadau plant i ysgolion gan ‘Awdurdod Derbyn’. Y Cyngor yw’r awdurdod derbyn ar gyfer ysgolion Cymunedol ac ysgolion Gwirfoddol a reolir Bro Morgannwg a rheolir hyn gan ein Tvm Mynediad at Ysgolion yn Nhŷ’r Dalaith, Heol Kendrick, y Barri.

Mae'n ofynnol i'r Cyngor adolygu ei drefniadau Derbyn Ysgolion yn flynyddol ac mae'n cynnal ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd Mae'r ymgynghoriad yn gyfle i bobl ddysgu am newidiadau arfaethedig i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer y flwyddyn academaidd Derbyniadau i Ysgolion Cymunedol / 1.

Cyflwyniad Y cyngor yw'r awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gynhelir yn y Fwrdeistref Sirol. Fel yr awdurdod derbyn, y cyngor sy'n pennu'r meini prawf a ddefnyddir wrth ddyrannu lleoedd mewn ysgolion cymunedol.

Mae'r ddogfen hon. ysgolion yn broses gymhleth, yn dibynnu ar nifer o drefniadau wrth gefn a addysg yn y dyfodol i sicrhau fod dysgwyr yn derbyn addysg o ansawdd uchel o fewn amgylcheddau dysgu gwell.

Nod penodol yn Wrecsam, er enghraifft canol y dref, gall newidiadau demograffig fod yn gyflym, sylweddol ac anrhagweladwy. Mae ysgolion sydd wedi’u lleoli. Penderfynodd Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ar drefniadau derbyn y Cyngor ar gyfer blwyddyn academaidd /22 ar 23 Mawrth a chymeradwyodd newidiadau i gynnwys mân ddiwygiad i’r meini prawf gordanysgrifio ar gyfer ysgolion cynradd cymunedol i sicrhau bod y rheiny sy’n byw mewn dalgylch ysgol yn cael blaenoriaeth uwch ar gyfer eu derbyn.

Pwy ddylai ysgolion eu hysbysu os bydd dysgwr neu aelod o staff yn arddangos symptomau COVID. Dylai unrhyw un sy’n arddangos symptomau Covid gael ei anfon adref, a’i gynghori i drefnu prawf a chadw at y canllawiau ar gyfer dysgwyr, dylai rhieni gael eu cynghori i drefnu prawf ar gyfer eu plentyn.

ac yn gyfrifol am y trefniadau derbyn ym mhob un o'r ysgolion hyn. Mae cyrff llywodraethu'r 5 Ysgol Cymorth Gwirfoddol yn Sir Fynwy yn gyfrifol am yr holl drefniadau derbyn o fewn eu hysgolion.

Bydd yr Awdurdod yn derbyn plentyn i ysgol gynradd/babanod a gynhelir ar ddechrau'r flwyddyn academaidd pan fydd yn cyrraedd 5 oed. Dinas Casnewydd ymgynghori nawr ar y newidiadau arfaethedig i’r trefniadau derbyn i ysgolion a ddaw i rym o Fedi Newidiadau Arfaethedig 1.

Sicrhau nifer uchaf bosibl o leoedd mewn ysgolion uwchradd i drigolion Casnewydd ac i alinio gyda threfniadau derbyn i ysgolion Cyngor Sir Fynwy drwy. Trefniadau Derbyn Uwchradd / Trefniadau Derbyn - Ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol.

Derbyniadau i Ysgolion - Gwybodaeth i Rieni. Mae pecyn gwybodaeth i rieni sy'n cynnwys gwybodaeth gyffredinol am Ysgolion yn Sir Benfro, ar gael i'w lawrlwytho isod.

Description Newidiadau i drefniadau derbyn ysgolion = PDF

Drefniadau Derbyn Ysgolion ar gyfer / Gwybodaeth i Rieni deallaf mai chi sy'n gyfrifol am drefniadau cludiant ac mae achosion eraill wedi codi ers hynny.

Er enghraifft mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi penderfynu yn ddiweddar i gyflwyno newidiadau i drefniadau teithio i ysgolion ar gyfer disgyblion ôl Gwneir hynny drwy gynyddu'r cyfraniad a ddisgwylir gan rieni i ddefnyddio cludiant a ddarperir gan y.

Ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol (ysgolion eglwys - Catholig, yr Eglwys yng Nghymru) Penderfynir ar geisiadau i ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol drwy gyfeirio at y meini prawf derbyn a osodwyd gan y Corff Llywodraethu. (Cyrff Llywodraethu Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir sy'n gyfrifol am bennu eu trefniadau derbyn hwy).

Cais am le Mewn Ysgol. Yng Ngheredigion gall plentyn wneud cais am ysgol gynradd ar ddechrau'r tymor yn dilyn ei 4 ydd pen-blwydd. Fodd bynnag, gall rhieni ohirio'r derbyn nes bydd eu plentyn o oedran Ysgol gorfodol (hy eu 5 ed pen-blwydd) OND bydd rhieni'n dal i orfod gwneud cais am le yn yr Ysgol ar yr un adeg â cheisiadau na ohiriwyd.

Os ydych yn ansicr cysylltwch â'r Swyddog Derbyniadau. Summary (optional) Ymgynghoriad Blynyddol ar drefniadau derbyniadau ysgol / (yn cynnwys niferoedd derbyn). start content Yn unol ag Adran 89 Deddf Fframwaith a Safonau Ysgolionrydym yn ymgynghori â chi am drefniadau derbyn arfaethedig ALl Conwy ar gyfer / Gwneir y Rheoliadau hyn o dan adrannau 29(5),(1) i (8) a (4) a (5) o Ddeddf Addysg a pharagraff 3 o Atodlen 1 iddi, ac adrannau 92 a (7) a (8) o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion Maent yn rhagnodi gwybodaeth ysgolion y mae'n rhaid i awdurdodau lleol ac ysgolion ei chyhoeddi mewn perthynas â'r flwyddyn academaidd a'r blynyddoedd ar ôl hynny.

YSGOLION CYNRADD: Cyn belled â’ch bod yn darparu manylion unrhyw newidiadau i’ch dewisiadau a phrawf o symud tŷ cyn 28 Chwefrorgallwn wneud y newidiadau ar eich rhan. YSGOLION UWCHRADD: Cyn belled â’ch bod yn darparu manylion unrhyw newidiadau i’ch dewisiadau a phrawf o symud tŷ cyn 10 Ionawrbyddwn yn gwneud newidiadau.

Ymateb: Derbyn yn rhannol Mae nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n cael eu derbyn i ysgolion meddygaeth yng Nghymru wedi cynyddu oherwydd newidiadau a wnaed gan Ysgolion Meddygaeth Abertawe a Chaerdydd.

Yn y pen draw, mater i’r ysgolion meddygaeth yw meini prawf derbyn. Fodd bynnag, rydym yn parhau i weithio. baratoi i ail agor ysgolion. Mae NASUWT yn disgwyl y bydd yr holl gamau hyn wedi eu cwblhau cyn i ysgol ail agor.

Mae’r rhestr wirio’n ystyried canllawiau’r llywodraeth ar gynllunio i ail agor ysgolion a bydd yn cael ei haddasu fel y bo’n briodol i gyd-fynd ag unrhyw newidiadau yng nghanllawiau’r. Derbyn’) yw derbyn i'r ysgolion hyn. Mae polisïau derbyn yr ysgolion hyn yr un fath â pholisïau ysgolion cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Download Newidiadau i drefniadau derbyn ysgolion = FB2

Ysgolion Cymorthedig Gwirfoddol Mae ysgolion Cymorthedig Gwirfoddol yn cael eu cynnal ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac un ai'r Eglwys yng Nghymru neu'r Eglwys Gatholig. Felly mae o am i'r cwricwlwm newydd fod yn fwy hyblyg fel y gall ysgolion deilwra'r newidiadau i siwtio eu hanghenion a'u cryfderau nhw eu hunain.

Ond mi fydd elfennau o reoli canolog yn parhau. Cyhoeddi newidiadau arfaethedig i'r modd mae athrawon cyflenwi'n cael eu cyflogi yng Nghymru. Derbyn Disgyblion Derbyniwn ein disgyblion o nifer o ysgolion cynradd Cymraeg yr Awdurdod, gyda manylion ar gael o’r ysgol neu Mae’r mwyafrif o’r rhain i’r Dwyrain a’r De o’r Afon Taf.

Mae Ysgol Glantaf yn derbyn disgyblion 11 oed sy'n abl i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Threfniadaeth Ysgolion (Cymru ) yn ystod y flwyddyn addysgol ddiweddaraf. Gweler y manylion isod sy’n tynnu sylw at ofynion cynnal cyfarfod blynyddol. Newidiadau i gyfarfodydd Blynyddol y Rhieni / Llywodraethwyr Mae Adran 94 y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) (y Ddeddf) yn gwneud newidiadau.Ysgolion sy’n derbyn bechgyn a merched fel ei gilydd yw holl ysgolion Môn.

Mae’r holl newidiadau yn y Gwasanaeth Dysgu a fydd yn effeithio ar drefniadau’r Awdurdod Lleol yn ystod y flwyddyn dan sylw neu mewn blynyddoedd i ddod.Info Parents Book W_Layout 1 23/09/ Page 2. I gael mwy o fanylion am drefniadau derbyn yr ysgolion hyn, dylid cyfeirio at Atodiad C neu cysylltwch â’r ysgol (gweler.